پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

برگزاری کارگاه آموزشی گیاهان دارویی با محوریت زعفران در مرکز جهاد کشاورزی چهاردانگه

کارگاه آموزشی گیاهان دارویی با محوریت زعفران با حضور بهره برداران و کشاورزان پیشرو در مرکز جهاد کشاورزی چهاردانگه در روز دوشنبه 22 آبالن 1402 برگزار شد.

بازدید فرماندار از روند اجرایی زیرسازی، بهسازی و طرح هادی روستاهای پاجا، کنتا و دیدو بخش چهاردانگه

فرماندار مرکز استان از روند عملیات اجرایی زیرسازی، بهسازی و طرح هادی روستاهای پاجا، کنتا و دیدو بخش چهاردانگه شهرستان ساری بازدید کرد