پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

معرفی محله ها و موقوفه های کیاسر به قلم استاد مهدی محمد نژاد

اختصاصی پایگاه خبری چهاردانگه: استاد مهدی محمد نژاد کیاسری، از شعرا، محقیقن به نام استان مازندران می باشند.در مقدمه کتاب ارزشمند خود،” کیاسر ۱۳۰۵ “( جلالی سال) به معرفی “محله ها ” و “موقوفه های” کیاسر پرداخته است.

0

 

اختصاصی پایگاه خبری چهاردانگه:  استاد مهدی محمد نژاد کیاسری، از شعرا، محقیقن به نام استان مازندران می باشند.در  مقدمه کتاب ارزشمند خود،” کیاسر ۱۳۰۵ “( جلالی سال) به معرفی “محله ها ” و “موقوفه های” کیاسر پرداخته است.

 

متاسفانه این کتاب ارزشمند هنوز به زیور طبع آراسته نشده است. دوستاران به تاریخ منطقه چشم انتظار این اثر ارزشمند می باشند تا با مطالعه آن به گوشه ای از سختی ها و رنج نیاکان خود آشنایی پیدا کنند. حمله جلال به شهر کیاسر در سال ۱۳۰۵ موسوم به جلالی سال نقطه عطف حوادث تاریخی منطقه در یک قرن اخیر می باشد.

 

استاد مهدی محمدنژاد کیاسری برای تالیف این اثر ارزشمند زحمات زیادی متقبل شدند که این جانب( حامد خلیلی ازنی) از نزدیک در جریان زحمات ایشان بودم. برای گرفتن یک مصاحبه و یا یک مدرک مرتبط با موضوع جلال زحمات زیادی متقبل  شدند تا یک اثر تاریخی ارزشمندی را به مردم شهرشان و بخش چهاردانگه تقدیم نمایند.

 

قبل از پرداختن به معرفی محله ها و موقوفه های کیاسر مختصری به معرفی جلال می پردازم.

سید جلال جمال الدین کلایی پسر دوم  میر رحیم و معصومه  بوده . در اواخر آذر ۱۳۰۵( نود سال پیش) به کیاسر حمله می نماید و بخشی از کیاسر را به آتش می کشد و خود در جریان این حمله کشته می شود. چرایی این حمله و داستان کامل آن را انشا الله از کتاب استاد محمد نژاد بهره خواهیم برد.

محل کیاسر از چهارصد سال پیش سده دهم هجری تا تحریر این سطور از ده محل تشکیل میگردید.
۱.محل شیخعلی که در گویش محلی از این محل بنام شغال خل تعبیر میشود. محل شیخعلی جنوب محل کیاسر است که وسعت آن نسبتا زیاد است و مشتمل بر شصت خانوار است و سادات محله که سکنه ان سید بودند در این تقسیمات کشور ضمیمه شیخعلی محله قرار داده شد و از دیر زمان روز دوم محرم مسئولیت اطعام دهی کیاسر با آن ها بود.

 

۲محل کفشگر که در گویش محلی کشرخل گفته میشود. محل کفشگر در شمال محله شیخعلی واقع شده و مشتمل بر قریب سی خانوار است مسئولیت اطعام روز پنجم محرم در کیاسر با آن ها است.

 

۳٫ محله اهنگرکه در گویش محلی اهنگرخل است.  محله اهنگر خل مشتمل بر شصت خانوار است. تقریبا سمت غرب محله شیخعلی و کفشگر واقع شده و جنوب محله هایی که بعداگفته میشود. تهیه اطعام روز چهارم محرم با اهالی این محله است.

 

۴.محله کاردگر که در گویش محلی کردخل است. این محله مشتمل بر حدود بیست خانوار است و در شمال کفشگر محله واقع شده است که بخش شرقی کیاسر است و مسئولیت طبخ غذای روز سوم محرم با آن هاست.

 

۵. فرهاد محله که در گویش محلی فرهاد خل است مشتمل بر سی خانوار است و در شمال کاردگرمحله قرار دارد. اطعام دهی روز هشتم محرم با آنهاست.

 

۶. محله وسگر که در گویش محلی وسگرخل نام دارد و قریب پنجاه خانوار سکنه در این محله هستند.این محل در قسمت شمالی دو محله کفشگر و بخشی از ان در آهنگرمحله قرار دارد و اطعام روز هفتم با اهالی این محله است.

 

۷.محله بوسفعلی که در گویش محلی اسول خل خوانده میشود و قریب شصت خانوار ساکن در این محل هستند این محل در شمال دو محله اهنگر و وسگر قرار دارد اطعام روز عاشورا با اهالی این محله است.

 

۸. محله امین که در گویش محلی امیر خل گفته میشود و قریب سی خانوار سکنه در این محله در شمال محله بوسفعلی قرار دارد و اطعام دهی روز تاسوعا با آن هاست.

 

۹.محله ترک که ترک خل گفته میشود در شمال امیر خل است و قریب بیست خانوارسکنه دارد. مسئولیت تهیه غذا روز اول محرم با آنها است.

 

توضیح آنکه هریک از این محلات دهگانه کیاسر برای خود ملحقاتی دارد که با نام دیگر از انها یاد میشود اسول خل قسمتی به سبزه و قسمتی از آن به شیخون کوچه و قسمتی دیگر به محمود خل تقسیم میشود قسمتی هم حوض پیش نام دارد و هکذا محل های دیگر.

در پایان پایگاه خبری چهاردانگه از همکاری کروش محمد نژاد کیاسری به خاطر در اختیار قرار دادن این مطالب جهت انتشار تقدیر و تشکر می نماید.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.