پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

صيفي جات

زمينه هاي توسعه بخش چهاردانگه ( بخش ششم / كشاورزي)

  رشد بخش کشاورزی به عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه امری ضروری قلمداد می شود. در میان اهداف مورد نظر، بهبود و تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر، بهبود امنیت غذایی و حفظ منابع…