پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

رئيس شوراي بخش چهاردانگه

چرا به بخشدار يا رييس شوراي بخش فرصت بيان مشكلات داده نشد؟

حضور وزرا در بخش چهاردانگه را غنيمت بدانيم و از آن بهره مناسبي ببريم. نه آن كه خداي نكرده منطقه را آن جوري كه هست نشان ندهيم. واقعا محروميت بخش چهاردانگه در زيبايي خدادادي آن مخفي شده است.