پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

معرفي دکتر حمیدرضا مردانی

دکتر حمید رضا مردانی یکی از جوانان نخبه بخش چهاردانگه و استان مازندران می باشد. ایشان در سال 1357 در شهر کیاسر متولد شد و دوره ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان را در شهر کیاسر گذراند. در کنکور سال 1378 در رشته شیمی دانشگاه مازندران پذیرفته شد و با تلاش خویش تا مرحله دکترا شیمی معدنی را در همین دانشگاه طی نمود. برای این جوان نخبه منطقه آرزوی توفیق داریم.

28

 

Dr-mardaniدکتر حمید رضا مردانی یکی از جوانان نخبه بخش چهاردانگه و استان مازندران می باشد. ایشان در سال 1357 در شهر کیاسر متولد شد و دوره ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان را در شهر کیاسر گذراند. در کنکور سال 1378 در رشته شیمی دانشگاه مازندران پذیرفته شد و با تلاش خویش تا مرحله دکترا شیمی معدنی را در همین دانشگاه طی نمود. برای این جوان نخبه منطقه آرزوی توفیق داریم.

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی : شیمی کاربردی دانشگاه مازندران

کارشناسی ارشد: شیمی معدنی دانشگاه مازندران

دکترا: شیمی معدنی دانشگاه مازندران

 

 تحقیقات و مهارتهای علمی پژوهشی:

1-      سنتز کمپلکس های یک یا دو هسته ای همسان و یا ناهمسان هسته، شناسایی و کاربرد.

2-      سنتز کمپلکس های جهت کاتالیست انواع واکنش های شیمی آلی.

3-      توانایی در ارائه انواع پروژه های پیشنهادی تخصصی در شیمی.

4-      طراحی و ساخت وسیله ای مخصوص جهت فرآیند ریکریستالیزاسیون.

5-      تجزیه و آنالیز داده های IR, Uv-Vis, NMR, X-Ray Crystallography

 

سمینار ها و مقالات ارایه شده:

1-       ارائه مقاله در سیزدهمین سمینار شیمی آلی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان 1385 تحت عنوان:

Solvent-free oxidation of benzylic and aliphatic alcohols with H2O2 catalyzd by a Mn(III)Schiff-base complex

Hamid Golchoubian, Hamid Reza Mardani

2-       ارائه مقاله در سیزدهمین سمینار شیمی آلی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان 1385 تحت عنوان:

Selective and efficient C-Hoxidation of alkylbenzenes and alkanes with H2O2 catalyzed by a Mn(III) Schiff-base complex

Hamid Golchoubian, Hamid Reza Mardani

 

3-       ارائه مقاله در شانزدهمین سمینار شیمی آلی ایران – زنجان 1387 تحت عنوان:

Synthesis of dicompartmental macrocyclic ligand containing both hexa- and tetradentate coordination sites

H.Golchoubian, H.R.Mardani

4-       ارائه سخنرانی در دوازدهمین سمینار شیمی معدنی ایران- رشت، 1389 تحت عنوان:

The study of unfamiliarity alkyl shift: Some new homo- and heterobimetallic complexes with dicompartmental macroacyclic ligand containing dangles arms

H. R. Mardani, H. Golchoubian

5-       ارائه مقاله در دوازدهمین سمینار شیمی معدنی ایران- رشت، 1389 تحت عنوان :

A new mono- and ZnII –CuII complexes with asymmetry dinucleating macroacyclic ligand containing double set donor’s coordination sites (N4O2 and N2O2)

H. R. Mardani, H. Golchoubian

 

6-       ارائه مقاله در دوازدهمین سمینار شیمی معدنی ایران- رشت، 1389 تحت عنوان :

Preparation and characterization of new ZnII –CuII heterobimetallic complex with dicompartmental macrocyclic ligand: study of intramolecular cyclo-addition

H. R. Mardani, H. Golchoubian

7-       ارائه مقاله در دوازدهمین سمینار شیمی آلی ایران- بابلسر، 1389 تحت عنوان :

Synthesis of dicompartmental macro-acyclic ligands containing both hexa- and tetradentate coordination sites

H.Golchoubian,H.R.Mardani

 

8          ارائه مقاله در چهاردهمین سمینار شیمی معدنی ایران- صنعتی شریف، 1391 تحت عنوان :

The Study of Unknown Alkyl Shift and Pendant-Py-Arms Isomerization in Heterodinuclear Complexes with Dicompartmental Phenol-Based Ligands

Hamid Reza Mardani, Hamid Golchoubian

9         ارائه مقاله در چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه ایران- بیرجند، 1384 تحت عنوان :

Effect of manganes (III) complexe of N, N’-bis(2-hydroxyacetophenylidene)-1,3-diethylendiamine on luminol chemiluminescence

M. J. Chaichi, H. Golchuobian, O. L. Nazari, H. R. Mardani

 

 

مقالات ISI :

1-      چاپ مقاله ISI باعنوان:

Effective oxidation of benzylic and aliphatic alcohols with hydrogen peroxide catalyzed by a manganese(III) Schiff-base complex under solvent-free conditions

Hamid R. Mardani and Hamid Golchoubian, Tetrahedron Letters 47 (2006) 2349–2352

 

2        چاپ مقاله ISI با عنوان:

Selective and efficient C–H oxidation of alkanes with hydrogen peroxide catalyzed by a manganese(III) Schiff base complex

Hamid R. Mardani, Hamid Golchoubian,Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 259 (2006) 197–200

3        چاپ مقاله ISI با عنوان:

A CONVENIENT AND EFFICIENT ONE-STEP METHOD FOR THE SYNTHESIS OF DICOMPARTMENTAL LIGANDS WITH HEXA- AND TETRADENTATE COORDINATION SITES

Hamid Golchoubian* and Hamid Reza Mardani, Bull. Chem. Soc. Ethiop. 2010, 24(1), 151-155.

 

4       چاپ مقاله ISI با عنوان:

Synthesis of mono- and heterodinuclear complexes with unsymmetrical phenol-based dicompartmental ligand containing hexa- and tetradentate coordination sites: An unusual methyl elimination in coordination chemistry

Hamid Golchoubian, Hamid Reza Mardani, Giuseppe Bruno, Hadi Amiri Rudbari, Inorganica Chimica Acta 383 (2012) 250–256

5       چاپ مقاله ISI با عنوان:

Controlled syntheses of heterodinuclear complexes of a dicompartmental macro-acyclic ligand with hexa and tetra coordination sites

Hamid Golchoubian, Hamid Reza Mardani, Giuseppe Bruno, Hadi Amiri Rudbari,Polyhedron 44 (2012) 44–51

 

6        چاپ مقاله ISI با عنوان:

Effect of alkyl group on the structure of heterodinuclear Zn(II)–Cu(II) and Zn(II)–Ni(II) complexes derived from unsymmetricalphenol-based dicompartmental macro-acyclic ligands

Hamid Golchoubian, Hamid Reza Mardani, Giuseppe Bruno, Hadi Amiri Rudbari, J. I. C. S. (2012), DOI 10.1007/s13738-012-0125-0

7        چاپ مقاله ISI با عنوان:

Cu(II) Schiff Base as Catalyst in the Synthesis of 1,8 Dioxodecahydroacridine

Seyed Mohammad Vahdat, Hamid Reza Mardani, Hamid Golchoubian, Maryam Khavarpour, Saeed Baghery and Ziba Roshankouhi

Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, 2013, 16, 2-6

 

8-      چاپ مقاله ISI با عنوان:

Cu(ΙI) salen complex catalyzed synthesis of propargylamines by a threecomponent coupling reaction

Mahmood Tajbaksh a, Maryam Farhang , Hamid Reza Mardani , Rahman Hosseinzadeh ,Yaghoub Sarrafi

Chinese Journal of Catalysis 34 (2013) 2217–2222

 

عنوان رساله دکتری:

سنتز لیگاند های ماکروسیکلیک و ماکرو-ایسیکلیک و کمپلکس های تک و دو هسته ایی همسان و ناهمسان آنها و شناسایی و بررسی خواص آنها  (استخراج 4 مقاله ISI).

استاد راهنما: دكتر حمید گلچوبیان

 

عنوان رساله کارشناسی ارشد

کاتالیست واکنش های اکسایش ترکیبات آلی توسط کمپلکس منگنز (3+) شیف – باز در شرایط محلول و بدون حلال توسط هیدروژن پراکسید (استخراج 2 مقاله ISI).

استاد راهنما: دكتر حمید گلچوبیان

 

سوابق آمورشی و  تدریس

1-       همکاری با گروه شاهد و ایثارگر دانشگاه مازندران به عنوان مدرس دروس شیمی معدنی 1، شیمی معدنی 2 و شیمی آلی فلزی بمدت 3 سال متوالی.

2-       همکاری با گروه شیمی دانشگاه مازندران به عنوان، مدرس آزمایشگاه شیمی معدنی بمدت یک ترم تحصیلی.

3-       همکاری با دانشگاه علمی کاربردی ساری، به عنوان مدرس شیمی عمومی بمدت یک ترم تحصیلی.

4-       همکاری با دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی آمل، به عنوان مدرس دروس شیمی معدنی1، شیمی معدنی 2، شیمی آلی فلزی و آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2 بمدت چهار ترم متوالی.

5-       همکاری با گروه شیمی دانشگاه مازندران، مدرس کلاس های حل تمرین شیمی معدنی1 و 2 و آلی فلزی و دروس شیمی صنعتی 1 و 2.

6-       مدرس دروس شیمی عمومی، شیمی حاصلخیزی خاک، شیمی آلی، بیوشیمی و آزمایشگاههای شیمی در دانشگاه پیام نور دامغان و شاهرود.

7-       مدرس شیمی آلی-فلزی در دانشگاه آزاد دامغان.

8-       شرکت در کارگاه آموزشی فناوری نانو بصورت مقدماتی و پیشرفته.

9-       شرکت در کارگاه آموزشی مرجع نویسی End Note .

10-    شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی و چگونگی عملکرد سایت های علمی Science Direct .

11-    مدیر آزمایشگاههای دانشگاه پیام نور مرکز دامغان.

12-    داوری پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی.

13-    استاد راهنمای مشترک چهار پروژه کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه دامغان، پیام نور ساری و دانشگاه آزاد دامغان.

 

سمینار های علمی – عمومی ارایه شده:

1-       شیمی مواد آتشبازی

2-       متالوآروماتیک ها

 

افتخار های علمی کسب شده:

1-       کاندیدای دریافت جایزه جهانی Reaxes PhD Prize (شیمیدانان جوان و نوآور جهان) در سال 2013 در سوئیس.

 

موضوعات تحقیقاتی مورد علاقه

1-       سنتز و شناسایی کمپلکس های معدنی (لیگاند های شیف-باز و کمپلکس های آنها).

2-       بررسی فعالیت های بیولوژیکی ترکیبات کئوردیناسیون سنتزی.

3-       بررسی رفتار کاتالیزوری (هموژن و هتروژون) ترکیبات معدنی.

4-       تهیه و شناسایی نانو مواد معدنی و کاربرد آنها.

5-       تهیه کمپلکس های چند هسته ای و بررسی رفتار الکتروشیمیایی، رفتار طیفی، رفتار مغناطیسی و Site Scrambeling.

6-       بررسی رفتار کرومیسم کمپلکس ها(سولواتوکروئیسم، ترموکروئیسم و …).

7-       فتو­کاتالیست.

8-       ایزومریزاسیون ترکیبات معدنی در فاز جامد و مایع.

9-       مطالعه تئوریک کمپلکس های معدنی.

 

منبع: وبلاگ چهاردانگه ساري با تاريخ كهن

 

28 نظرات
 1. سید علی ساداتی می گوید

  مایه مباهات و افتخار است که جوانان بخش چهاردانگه در عرصه های مهم علمی و فرهنگی و هنری و … می درخشند.
  بنده به نوبه خودم این موفقیت را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک عرض می نمایم.

  1. حمید رضا مردانی می گوید

   سلام و سپاس جناب اقای ساداتی. بنده هم ارزوی توفیق بیشتر اهالی چهاردانگه را در همه زمینه ها دارم

 2. *مهسا* می گوید

  سلام خدمت تموم چهاردانگه ای های عزیز چه خوبه که همه مون آقای دکتر مردانی رو الگوی خودمون قرار بدیم. ایشون خواستند و تلاش کردند و به موفقیت رسیدند. بهتره ما هم از همین الان تلاش کنیم و جامعه مون رو آباد کنیم. به امید فردایی بهتر

 3. kiasari می گوید

  سلام. میشه ایمیلشون رو توی این صفحه بذارید..
  ………………………………………………….
  چهاردانگه نیوز: سلام. بخاطر رعایت حریم شخصی، از انتشار ایمیل افراد معذوریم.

  1. ح م می گوید

   با سلام
   آدرس ایمیل ایشان
   hamidreza.inorg@yahoo.com

 4. پويا می گوید

  باعرض سلام خدمت دكتر مرداني من از وجود جوانان شايسته اي همچون شما در بخش چهاردانگه بسيار خرسندم. از نظر من شيمي زيباترین علم دنياست!

  1. حمید رضا مردانی می گوید

   سلام جناب پویا خان.
   سپاس از لطف شما. بنده ارزوی پیروزی شما در تمام مراحل زندگی دارم.

 5. مردانی می گوید

  سلام خدمت شما منم به داداشم خیلی افتخار میکنم انشاا…….. هر روز شاهد پیشرفت جوانان شهرمون باشیم

  1. حمید رضا مردانی می گوید

   سلام بر برادر پرتلاشمو ممنون

 6. قادری می گوید

  سلام روز بخیر
  باعث افتخاره که شهرمان کیاسر جوانان با استعداد و پرتلاشي چون جناب آقای دکتر مردانی دارد. من هم به نوبه خویش به این افتخار میبالم و به ایشان و همه جوانان خوب و شریف شهرم تبریک میگویم.
  موفق و پیروز باشید

  1. حمید رضا مردانی می گوید

   درود بر شما.
   سپاس از محبت و ارزوی نیکتان.
   ارزوی پیروزی برای شما خواستارم

 7. اسدیان امیری می گوید

  بسی مایه افتخار میباشد،مازندران از جوانان نخبه ای چون شما بهره مند میباشد. شیمی پله پله تا ملاقات با خداست. سرافراز باشید.

  1. حمید رضا مردانی می گوید

   ممنونم امیری عزیز.
   از اینکه به بنده و علم شیمی محبت دارید سپاس

 8. کرمی می گوید

  یکی از بهترین اساتید هستن که داشتم براشون ارزوی موفقیت میکنم…

  باید بگم من خیلی ناراحتم از اینکه بیش ازین با هاشون درسی ندارم فقط شیمی 1 و 2 عمومی رو باهاشون داشتم که کاملا از تدریسشون استفاده کردیم..هم تو تدریس نخبه ان هم تو مدیریت زمان کلاس و هم اینکه در عین جدی بودن حین تدریس کلاسشون اصلا خشک نبود … تمام دانشجوهای باهاشون شیمی 1 و 2گذروندن برای رفتن کلاس ایشون حتی اگرم خودشون اجباریش نمیکردن مطمئنا حاضر میشدن…

  اما فکر میکنم استاد تو کلاسشون گفتن متولد 60 هستن…

  براشون ارزوی موفقیت میکنم

  1. حمید رضا مردانی می گوید

   شما هم خانم کرمی از بهترین دانشجوهام بودید. ارزوی توفیق روز افزون دارم برای شما .

 9. ارغوان می گوید

  من شیمی 1 رو با استاد مردانی داشتم، فوق العاده سطح علمی بالایی دارن، کلا کلاسو تو مشت نگه میدارن تکه تکهههههههههههه

  1. حمید رضا مردانی می گوید

   ممنونم خانم ارغوان. این نهایت محبت شما به بنده است.

 10. شریعت نژاد کیاسری می گوید

  میشود از این خاک به اوج رسید اگر بخواهیم . حتی اگر هیچ امکاناتی نباشد
  یادم نمیرود روزی که استاد از سختی های درس خواندن روزگار نه چندان دور برایم میگفت
  ما که شاگرد خوبی نبودیم
  داداش هر جا که هستی موفق باشی .
  موفق تر از امروزت

  1. حمید رضا مردانی می گوید

   سپاس. من هم ارزوی پیروزی بزرگ برای شما دارم

 11. فاطمه محمدی می گوید

  سلام استاد. از اینکه طی این دو ترم کلاسی زنده و رسمی اجرا کردید سپاس گزارم و امیدوارم ترم بعد باز هم استاد کلاسمون باشید.

  1. حمید رضا مردانی می گوید

   سپاس خانم محمدی.
   پیروز باشید همیشه

 12. خلیلی ازاندهی می گوید

  خوبان هرگز فراموش نمی شوند. استاد از اینکه دو ترم با شما کلاس داشتم خیلی خوشحالم، امیدوارم به درجات بالاتر علمی دست پیدا کنید.

  1. حمید رضا مردانی می گوید

   سپاس خانم خلیلی
   از دانشجویان با اخلاق و ساعی کلاس شیمی بودید.
   برای همیشه پیروزی درهمه مراحل زندگی را برای شما خواستارم

 13. حمید رضا مردانی می گوید

  سلام بر همه عزیزانی که از این سایت دیدن می کنند
  بنده حقیر از دریای بیکران شیمی فقط قطره ای ناچیزم.
  هر زمان و مکان اگر نیاز به مشاوره شیمی داشتید بنده با تمام قوا در خدمتم
  بخصوص جهاردانه ای های عزیز و کیاسری های مهربان
  از سایت چهاردانگه نیوز بخصوص جناب استاد خلیلی بسیار سپاسگزارم بابت این بخش
  یا علی مدد
  ارادتمند شما
  حمید رضا مردانی

 14. راستگو می گوید

  دکتر دوسست داریم

 15. سید رضا برزگر کیادهی می گوید

  دکتر عالیه . با روحیه و با نشاط و روحیه بخش

 16. گرایلی می گوید

  سلام .خدا حفظتون کنه واقعا باعث افتخارید برای مازندران و بشخصه برای خودم که توفیق دیدار شمارو داشم خوشحالم.موفق باشید همچنان

 17. رضائی می گوید

  سلام خدمت شما استاد گرامی، یکی از خاطرات خوبم از دانشگاه پیام نور ساری بودن تو کلاس درس شما بود، هیچوقت تو کلاستون احساس خستگی بهم دست نمیدادولذت میبردم از تدریستون، از دیدن اینهمه مهارت تو کارتون احساس اعتماد بنفس بهم دست میداد، همیشه بهترین هستید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.