پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

تاریخچه تاسیس دبستان دخترانه فردوسی کیاسر

0

پایگاه خبری چهاردانگه: بر اساس مدارک موجود برای نخستین بار عده ای از اهالی کیاسر در سال 1347 طی ذرخواستی اعلام میدارند که مایلند تدریس دختران منطقه توسط آموزگاران زن صورت گیرد. که این امر در آن سال محقق نشد.

سه سال بعد یعنی سال 1350 اولین دبستان دخترانه در کیاسر تحت عنوان دبستان سپاهی دانش دخترانه یادبود با مدیریت نریمان مهتمدی شارک و با تشکیل پایه های اول تا چهارم دایر شد و در ابتدای فعالیت دبستان تدریس پایه های چهارگانه به صورت مستقل دایر  و تک پایه انجام نمی شد.

از تاریخ 13 /6 /1354 با پاسخ مثبت به درخواست نمایندگی آموزش و پرورش بخش چهاردانگه ، موافقت شد که دبستان سپاهی یادبود کیاسر به عادی تبدیل شود. با زیاد شدن دانش آموزان دختر و کمبود فضای آموزشی از سال تحصیلی 70 -1369 این دبستان به دو شیفت الف و ب فردوسی تبدیل شد تا سال تحصیلی 78 -1377 این منوال ادامه داشت.

با احداث ساختمان جدید دبستان پسرانه شهید خانگاه در محوطه این دبستان و افزایش پذیرش دانش آموز ، مدارس شهید خانگاه الف و ب و همچنین فردوسی الف و ب با هم ادغام شدند و یک شیفت دانش آموزان دختر و یک شیفت دانش آموزان پسر تحصیل می کردند

در سال تحصیلی 51 -1350 آموزگاران دبستان مذکور عبارتند از:

معلم پایه اول و سوم و مدیر آموزگار : نریمان معتمدی شارک

معلم پایه های دوم و چهارم: انوری

منبع: کتاب تاریخ آموزش و پرورش رسمی چهاردانگه – نوشته حامد خلیلی ازنی و نقی شریعت نژاد کیاسری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.