۱۵۳۷۶۲۲۳۰۳_۵۷۳۸۸۱۰۴.jpg

هشدار یک عضو کمیسیون آموزش نسبت به مافیای جدید در سیستم آموزشی

وی با بیان اینکه بحث بر این بود که کنکور را به صورت کامل بر مبنای آزمون روز نگذارند و بخشی از سوابق تحصیلی دانش آموزان در آن نقش داشته ...