ابهام-در-سرنوشت-بانوی-مفقود-شده-در-سیل-گلوگاه.jpg

ابهام در سرنوشت بانوی مفقود شده در سیل گلوگاه

بارندگی شدیدی که هواشناسی مازندران هم از چند روز قبل پیش بینی کرده بود، شب گذشته شرق استان را فراگرفت و طی چند ساعت بیش از ۱۴۰ میلی متر باران ...