پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

دكتر ياسر خليلي ازني

موفقيتي ديگر از جوانان بخش چهاردانگه ( دكتر ياسر خليلي ازني)

دكتر ياسر خليلي ازني در كنكور كارشناسي ارشد سال 1385 در دانشگاه مازندران در شته ریاضی محض با گرایش آنالیز مجانبی، پذيرفته مي شود و از پاياين نامه خودش به عنوان: مساله طيفی معکوس برای دسته معادلات ديفرانسيل روی نيم خط با نقطه برگردان در…