پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

آماده سازی تجهیزات بهداشتی و ضدعفونی کردن محل شعب اخذ رای چهاردانگه ساری

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری چهاردانگه ضد عفونی کردن شعبه های اخذ رای در بخش چهاردانگه صبح دیروز انجام شد و همه امکانات مانند مواد ضد عفونی کننده و ماسک برای شعب اخذ رای تهیه شد.