پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

اطلاعات روستاها

 

معرفی تمام روستاهای بخش چهاردانگه شهرستان ساری

برای دیدن اطلاعات کامل هر روستا از جمله اطلاعات جمعیتی ، ازدواج ، سطح سواد و … روی نام هر روستا کلیک کنید.

 

برای دسترسی به اطلاعات جمعیتی روستاهای چهاردانگه بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ می توانید به لینک زیر مراجعه و با انتخاب استان ، شهرستان ، بخش و دهستان مورد نظر اطلاعات روستا را مشاهده نمائید.

 

اطلاعات سرشماری روستاها در سال ۱۳۹۰

 

ردیف
دهستان
آبادی
۱ پشتکوه ایول
۲ پشتکوه تل مادره
۳ پشتکوه عالی کلا
۴ پشتکوه کردمیر
۵ پشتکوه مزرعه درویش لیلم
۶ پشتکوه خلین دره
۷ پشتکوه کش زمین
۸ پشتکوه کلکنار
۹ پشتکوه ولویه علیا
۱۰ پشتکوه ولویه سفلی
۱۱ پشتکوه شعبان خیل
۱۲ پشتکوه ارا
۱۳ پشتکوه برد
۱۴ پشتکوه پشرت
۱۵ پشتکوه کوات
۱۶ پشتکوه مرتع زرشک دره
۱۷ پشتکوه مرتع گت چشمه
۱۸ پشتکوه ارست
۱۹ پشتکوه قلعه سر
۲۰ پشتکوه مال خاست
۲۱ چهاردانگه ازنی
۲۲ چهاردانگه اسکارد
۲۳ چهاردانگه تلوکلا
۲۴ چهاردانگه دیدو
۲۵ چهاردانگه رسبرم
۲۶ چهاردانگه کنتا
۲۷ چهاردانگه مازارستاق
۲۸ چهاردانگه الندان
۲۹ چهاردانگه کیاده
۳۰ چهاردانگه کنیم
۳۱ چهاردانگه وری
۳۲ چهاردانگه خلرد
۳۳ چهاردانگه سنام
۳۴ چهاردانگه لالا
۳۵ چهاردانگه سنگ چشمه
۳۶ چهاردانگه شهرک ذوب اهن
۳۷ چهاردانگه اتینی
۳۸ چهاردانگه عقه خیل
۳۹ چهاردانگه بالاده
۴۰ چهاردانگه بندبن
۴۱ چهاردانگه تیلک
۴۲ چهاردانگه تیله بن
۴۳ چهاردانگه چهاررودبار
۴۴ چهاردانگه ذکریاکلا
۴۵ چهاردانگه سعیداباد
۴۶ چهاردانگه قلعه
۴۷ چهاردانگه کمرکلا
۴۸ چهاردانگه گل خواران
۴۹ چهاردانگه گنداب
۵۰ چهاردانگه واوسر
۵۱ چهاردانگه میرافضل واوسر
۵۲ چهاردانگه خیراباد
۵۳ چهاردانگه گل باغ
۵۴ چهاردانگه میلادشت
۵۵ چهاردانگه ترکام
۵۶ چهاردانگه لنگر
۵۷ چهاردانگه اغوزگله
۵۸ چهاردانگه ایلال
۵۹ چهاردانگه جمال الدین کلا
۶۰ چهاردانگه سواسره
۶۱ چهاردانگه مزرعه وستمین
۶۲ چهاردانگه مزرعه کچپ تخته
۶۳ چهاردانگه کی کلا
۶۴ چهاردانگه مزرعه کرت مارم
۶۵ چهاردانگه سیاوشکلا
۶۶ چهاردانگه ادروتوسه
۶۷ چهاردانگه چالو
۶۸ چهاردانگه رودبارکیاسر
۶۹ چهاردانگه سنور
۷۰ چهاردانگه گل جاری
۷۱ چهاردانگه منزل دره
۷۲ چهاردانگه رودبارادرو
۷۳ گرماب اخورد
۷۴ گرماب روشنکوه
۷۵ گرماب سادات محله
۷۶ گرماب شیشک
۷۷ گرماب کارنام
۷۸ گرماب کلاکرده
۷۹ گرماب کندسبن
۸۰ گرماب مزده
۸۱ گرماب کجرستاق
۸۲ گرماب حاجی کلا
۸۳ گرماب خال خیل
۸۴ گرماب قادیکلا
۸۵ گرماب کسوت
۸۶ گرماب اروت
۸۷ گرماب الیرد
۸۸ گرماب پاجا
۸۹ گرماب سرخ ولیک
۹۰ گرماب کرسام
۹۱ گرماب نرگس زمین
۹۲ گرماب نوکنده
۹۳ گرماب ول اغوز
۹۴ گرماب مزارع زلم
۹۵ گرماب کلاج خوسه
۹۶ گرماب باباکلا
۹۷ گرماب بجدم
۹۸ گرماب تیرجاری
۹۹ گرماب خارخون
۱۰۰ گرماب ورنام بالا
۱۰۱ گرماب وناجم
۱۰۲ گرماب رودبارخارخون
۱۰۳ گرماب زلم
۱۰۴ گرماب چورت
۱۰۵ گرماب ورنام پائین
۱۰۶ گرماب هلیهومن
۱۰۷ گرماب صلاح