اطلاعات روستاها

 

معرفی تمام روستاهای بخش چهاردانگه شهرستان ساری

برای دیدن اطلاعات کامل هر روستا از جمله اطلاعات جمعیتی ، ازدواج ، سطح سواد و … روی نام هر روستا کلیک کنید.

 

برای دسترسی به اطلاعات جمعیتی روستاهای چهاردانگه بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ می توانید به لینک زیر مراجعه و با انتخاب استان ، شهرستان ، بخش و دهستان مورد نظر اطلاعات روستا را مشاهده نمائید.

 

اطلاعات سرشماری روستاها در سال ۱۳۹۰

 

ردیف
دهستان
آبادی
۱پشتکوهایول
۲پشتکوهتل مادره
۳پشتکوهعالی کلا
۴پشتکوهکردمیر
۵پشتکوهمزرعه درویش لیلم
۶پشتکوهخلین دره
۷پشتکوهکش زمین
۸پشتکوهکلکنار
۹پشتکوهولویه علیا
۱۰پشتکوهولویه سفلی
۱۱پشتکوهشعبان خیل
۱۲پشتکوهارا
۱۳پشتکوهبرد
۱۴پشتکوهپشرت
۱۵پشتکوهکوات
۱۶پشتکوهمرتع زرشک دره
۱۷پشتکوهمرتع گت چشمه
۱۸پشتکوهارست
۱۹پشتکوهقلعه سر
۲۰پشتکوهمال خاست
۲۱چهاردانگهازنی
۲۲چهاردانگهاسکارد
۲۳چهاردانگهتلوکلا
۲۴چهاردانگهدیدو
۲۵چهاردانگهرسبرم
۲۶چهاردانگهکنتا
۲۷چهاردانگهمازارستاق
۲۸چهاردانگهالندان
۲۹چهاردانگهکیاده
۳۰چهاردانگهکنیم
۳۱چهاردانگهوری
۳۲چهاردانگهخلرد
۳۳چهاردانگهسنام
۳۴چهاردانگهلالا
۳۵چهاردانگهسنگ چشمه
۳۶چهاردانگهشهرک ذوب اهن
۳۷چهاردانگهاتینی
۳۸چهاردانگهعقه خیل
۳۹چهاردانگهبالاده
۴۰چهاردانگهبندبن
۴۱چهاردانگهتیلک
۴۲چهاردانگهتیله بن
۴۳چهاردانگهچهاررودبار
۴۴چهاردانگهذکریاکلا
۴۵چهاردانگهسعیداباد
۴۶چهاردانگهقلعه
۴۷چهاردانگهکمرکلا
۴۸چهاردانگهگل خواران
۴۹چهاردانگهگنداب
۵۰چهاردانگهواوسر
۵۱چهاردانگهمیرافضل واوسر
۵۲چهاردانگهخیراباد
۵۳چهاردانگهگل باغ
۵۴چهاردانگهمیلادشت
۵۵چهاردانگهترکام
۵۶چهاردانگهلنگر
۵۷چهاردانگهاغوزگله
۵۸چهاردانگهایلال
۵۹چهاردانگهجمال الدین کلا
۶۰چهاردانگهسواسره
۶۱چهاردانگهمزرعه وستمین
۶۲چهاردانگهمزرعه کچپ تخته
۶۳چهاردانگهکی کلا
۶۴چهاردانگهمزرعه کرت مارم
۶۵چهاردانگهسیاوشکلا
۶۶چهاردانگهادروتوسه
۶۷چهاردانگهچالو
۶۸چهاردانگهرودبارکیاسر
۶۹چهاردانگهسنور
۷۰چهاردانگهگل جاری
۷۱چهاردانگهمنزل دره
۷۲چهاردانگهرودبارادرو
۷۳گرماباخورد
۷۴گرمابروشنکوه
۷۵گرمابسادات محله
۷۶گرمابشیشک
۷۷گرمابکارنام
۷۸گرمابکلاکرده
۷۹گرمابکندسبن
۸۰گرمابمزده
۸۱گرمابکجرستاق
۸۲گرمابحاجی کلا
۸۳گرمابخال خیل
۸۴گرمابقادیکلا
۸۵گرمابکسوت
۸۶گرماباروت
۸۷گرمابالیرد
۸۸گرمابپاجا
۸۹گرمابسرخ ولیک
۹۰گرمابکرسام
۹۱گرمابنرگس زمین
۹۲گرمابنوکنده
۹۳گرمابول اغوز
۹۴گرمابمزارع زلم
۹۵گرمابکلاج خوسه
۹۶گرمابباباکلا
۹۷گرماببجدم
۹۸گرمابتیرجاری
۹۹گرمابخارخون
۱۰۰گرمابورنام بالا
۱۰۱گرمابوناجم
۱۰۲گرمابرودبارخارخون
۱۰۳گرمابزلم
۱۰۴گرمابچورت
۱۰۵گرمابورنام پائین
۱۰۶گرمابهلیهومن
۱۰۷گرمابصلاح

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید