تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : علي نظري
حوزه : اخبار چهاردانگه, یادداشت
شماره : 73258
تاریخ : ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۷ :: ۹:۴۴
تعیین ارزش‌های غیربازاری خدمات و کارکردهای پارک ملی کیاسر پارک‌های ملی از اکوسیستم‌های طبیعی جهان و حیاتی‌ترین بستر توسعه پایدار محیط‌زیست و پدیده‌های اکولوژیک محسوب می‌شوند که ارزش‌گذاری کارکردها و خدمات آن‌ها یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین عاملی است که در پایداری آن‌ها نقشی اساسی دارد.

چکیده

پارک‌های ملی از اکوسیستم‌های طبیعی جهان و حیاتی‌ترین بستر توسعه پایدار محیط‌زیست و پدیده‌های اکولوژیک محسوب می‌شوند که ارزش‌گذاری کارکردها و خدمات آن‌ها یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین عاملی است که در پایداری آن‌ها نقشی اساسی دارد. برای نیل به این هدف در این تحقیق کارکردها و خدمات اکولوژی، اقتصادی و اجتماعی پارک ملی کیاسر در شمال ایران که شامل دو اکوسیستم جنگلی و مرتعی است با استفاده از روش‌های مستقیم بازار، انتقال منافع، روش‌های مبتنی بر هزینه و هزینه جایگزین مورد ارزش‌گذاری قرار گرفته است. در این تحقیق ارزش اقتصادی اکوسیستم جنگلی و مرتعی پارک ملی کیاسر در سال 1393 به ترتیب معادل 2132/59 و61/74  میلیارد ریال تعیین شد. براساس نتایج حاصل شده، مجموع ارزش کل اقتصادی خدمات و کارکردهای پارک ملی کیاسر 2883/29 میلیارد ریال و ارزش اقتصادی هر هکتار آن حدود388/59 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین سه کارکرد حفاظت آب، تنظیم گاز و زیستگاهی  بیشترین سهم، و دو کارکرد خاک‌زایی و اجتماعی کمترین سهم از ارزش اقتصادی پارک ملی کیاسر را به خود اختصاص داده‌اند. این نتایج بیانگر آن است که ارزش پارک ملی کیاسر از جنبه اکولوژی بیشتر از جنبه اقتصادی و اجتماعی است.

کلیدواژه ها

ارزش‌گذاری اقتصادی؛ توسعه پایدار؛ اکوسیستم جنگل؛ اکوسیستم مرتع؛ پارک ملی کیاسر

نویسندگان:

ساره حسینی، حمید امیرنژاد، جعفر اولادی

فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران - دوره 22، شماره 72، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 

© 2019 تمام حقوق این سایت برای پايگاه خبري چهاردانگه محفوظ می باشد.