فروش-زمین‌-کشاورزی-به-استانهای-دیگر-برای-تامین-معیشت.jpg

فروش زمین‌ کشاورزی به استانهای دیگر برای تامین معیشت!

عضو هیئت علمی مدیریت گردشگری دانشگاه مازندران گفت: مردم برای تامین معیشت اقتصادی خود اقدام به فروش زمین‌ها به مردم استان‌های دیگر می کنند تا با ساخت واحدی، از آن ...