۵۷۶۲۵۹۵۷.jpg

مسؤولان آستانه تحملشان را در برابر انتقادات رسانه‌ها افزایش دهند

دکتر دارابی با بیان اینکه صداوسیما رسالت خود که همان زبان مردم و حامی دولت بوده را اجرایی می‌کند، افزود: جامعه ما خدمات بزرگی به نظام کرده است و باید ...