پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

دکتر شیرزاد محمد نژاد کیاسری

منشور حقوق شهروندی و نقش سازمان های مردم نهاد

جناب آقای دکتر محمدنژاد کیاسری استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران و نماینده سازمان های مردم نهاد شهرستان ساری در فرمانداری در ارتباط با حقوق شهروندی و نحوه همکاری سازمان­های مردم نهاد با دستگاه های اجرایی ایراد…