پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

خلیلی معاون آموزشی چهاردانگه

بازدید مسئولین آموزش و پرورش مازندران، از عملکرد پروژه مهر منطقه چهاردانگه

مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران، در روز دو شنبه، هشتم شهریور ماه ۱۳۹۵ از مدارک و مستندات دبیرخانه و کمیته های مختلف پروژه مهر منطقه چهاردانگه، بازدید به عمل آوردند.