پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

اسماعيل اميني

خبرنگارن چهاردانگه گوش شنوا و چشم بيناي مسئولين هستند

وی خبرنگاران را شیفتگان، عاشقان و دلسوزان منطقه چهاردانگه نامید و تاکید كرد: خبرنگاران منطقه چهاردانگه تمامی مشکلات را تحمل می کنند تا واقعیت منطقه را به سمت سویی ببرند که در حقیقت گوش شنوایی و چشم…