- پايگاه خبري چهاردانگه - https://4dangehnews.ir -

مقاله: بررسی راهبردهای توسعه طبیعت گردی در بخش چهاردانگه ( PDF به زبان انگلیسی )

در مورد پتانسیل های اقتصادی و گردشگری و مفاخر و دیگر ظرفیت های بخش چهاردانگه تا کنون مقالات و یادداشت های زیادی منتشر شده است. ولی در مطلب پیش رو مقاله ای در رابطه با موضوع محیط زیست و گردشگری و رابطه بین این دو موضوع با نام « بررسی راهبردهای توسعه طبیعت گردی در بخش چهاردانگه شهرستان ساری » که توسط سعید کامیابی و محمدعلی رجایی ریزی به زبان انگلیسی منتشر شده است را قرار می دهیم.

آقای کامیابی دانشیار اقلیم شناسی ، دانشگاه، آزاد اسلامی واحد سمنان سمنان و آقای رجایی ریزی استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه هنر اصفهان هستند.

این مقاله توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پرتال جامع علوم انسانی در سال 96 منتشر شده ست.

[1]

مقدمه

تا کنون بیش از ۳۰۰ منطقه طبیعت گردی در کشور شناسایی شده و مازندران با حدود ۳ هزار جاذبه گردشگری طبیعی همچون غارها، تالاب ها، چشمه های آب معدنی، آبشارهای زیبا، جنگل، کوه و دریا، از استان های برتر در جذب گردشگر است که سالانه بیش از ۱۵ میلیون گردشگر داخلی و خارجی به آن وارد می شوند. بهره برداری از این موقعیت ضرورت ایجاد فضای مساعدی در قالب برنامه ریزی جامع و فراگیر را ضروری می سازد. لذا به منظور بهبود و استفاده از توانمندی های محیطی و توریستی در منطقه نمونه گردشگری دریاچه الندان و باداب سورتکه به لحاظ ساختاری، اکولوژیکی و فضایی برای گذران اوقات فراغت و لذت بردن از طبیعت مورد توجه گردشگران و مسافران می باشد، ضرورت ارائه راهبردهای مناسب به جهت توسعه گردشگری منطقه مورد مطالعه با توجه به شرایط و ویژگی های زیست محیطی و جاذبه ها و فراورده های اکولوژیکی (طبیعی و انسانی)به طور فزاینده ای احساس می شود. در این پژوهش با نظر گرفتن نکات فوق و فهم این مطلب که شناخت پتانسیل ها و محدودیت های گردشگری بخش چهار دانگه ساری می تواند تاثیر سازنده ای در برنامه ریزی مناسب برای توسعه توریسم منطقه و رفع مشکلات و مسائل آن داشته باشد، تلاش بر این شده است که تا ضمن پاسخگویی به این پرسش که آیا راهکارهایی جهت توسعه گردشگری که منجر به توسعه گردشگری منطقه و ملی بشود وجود دارد؟ به بررسی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها جهت توسعه گردشگری دریاچه الندان و باداب سورت پرداخته و در نهایت امر با توجه به این دیدگاه ها و نظرات، راهبردهایی مناسب برای توسعه توریسم با استفاده از تکنیک سوات (SWOT) به جهت بهره گیری بهینه و هدفمند از نقاط قوت و فرصت ها و تقویت یا از بین بردن نقاط ضعف و تهدیدها در جهت دستیابی به توسعه گردشگری باداب سورت، دریاچه پله ازنی و دریاچه میانشه ارائه شود.

 

دانلود مقاله: « بررسی راهبردهای توسعه طبیعت گردی در بخش چهاردانگه شهرستان ساری » [2]